Rezultatele studiului privind poluarea din Ploiești și Brazi au fost publicate. Cele peste 40 de propuneri formulate de consultant, pentru combaterea fenomenului

Rezultatele studiului privind poluarea din Ploiești și Brazi au fost publicate. Cele peste 40 de propuneri formulate de consultant, pentru combaterea fenomenului

Primăria Ploiești a publicat Studiul de calitate a aerului și Planul integrat de calitate a aerului pentru municipiu și comuna Brazi.

Studiul încheiat în luna octombrie arată principalele substanțe are poluează aerul din Ploiești și localitatea vecină, indicând totodată și care sunt cele mai importante surse de poluare.

Astfel, conform documentului, "categoriile de activitate care influențează calitatea aerului sunt traficul rutier; încălzirea rezidențială, instituțională și prepararea hranei; activitățile industriale; alte activități (precum, transportul feroviar de călători, creșterea animalelor în regim casnic, cultivarea plantelor)".

Potrivit studiului publicat, luni, de Primăria Ploiești, municipiul a fost încadrat "în regimul de gestionare I pentru indicatorii de particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) și benzen (C6H6), respectiv în regimul de gestionare II, pentru dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), nichel (Ni), plumb (Pb), arsen (As) și cadmiu (Cd)", iar comuna Brazi (PH) "a fost încadrată în regimul de gestionare I, pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) și benzen (C6H6)".

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător stabilește că, "în vederea gestionării calității aerului înconjurător, pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie, respectiv PM10 și PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare în funcție de rezultatul evaluării calității aerului înconjurător". Actul normativ definește regimul de gestionare I ca fiind "ariile din zonele și aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 și PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mari sau egale cu valorile limită plus marja de toleranță, acolo unde este aplicabilă, prevăzute la lit. B și poziția G.5 din anexa nr. 3, respectiv pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, particule în suspensie PM2,5 sunt mai mari decât valorile-țintă prevăzute la lit. C și poziția G.4 din anexa nr. 3"

Regimul de gestionare II include "ariile din zonele și aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 și PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici decât valorile-limită, prevăzute la lit. B și poziția G.5 din anexa nr. 3, respectiv pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decât valorile-țintă prevăzute la lit. C și poziția G.4 din anexa nr. 3".

Studiul de calitate a aerului pentru Ploiești și Brazi poate fi consultat AICI.

De asemenea, consultanții au elaborat și Planul integrat de calitate a aerului (care poate fi consultat AICI). Acesta, conceput atât pentru municipiul Ploiești, cât și pentru comuna Brazi, propune peste 40 de măsuri care pot fi adoptate de administrațiile locale, în vederea reducerii poluării:

* Utilizarea și implementarea tehnologiilor pentru digestie anaerobă, o cale de convertire a biomasei (deșeurilor) în energie verde;

* Lansarea unei campanii prin care publicul, printr-un sms, poate să alerteze autoritatea de transport cu privire la orice vehicul aflat în trafic și care plouează peste măsură. Vehiculele cu pricina vor fi ulterior supuse unor teste cu privire la emisii si noxe (zgomot), iar dacă se constata depășiri, se vor aplica amenzi drastice;

* Acordarea de facilitați financiare/fiscale pentru cei care doresc să-și achiziționeze autoturisme electrice;

* Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților și emiterea de amenzi în cazul nerespectării măsurii (măsură reglementată de Ordonanța Guvernamentală nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale);

* Dezvoltarea programelor de oferire a facilităților pentru clădiri care își pot amenaja terase verzi. Aceste tipuri de proiecte reprezintă o soluție de extindere a spațiului verde pe acoperișul clădirilor care permit acest lucru. Prin terasa verde se înțelege suprafața totală a terasei care să fie acoperită cu gazon sau vegetație;

* Identificarea unei zone centrale în cadrul orașului Ploiești și interzicerea accesului autoturismelor în perimetrul acesteia (Zonă Emisii 0 - Z. E. 0); Organizarea unei dezbateri publice privind Z.E. 0; Desemnarea Z.E. 0 și elaborarea regulamentului pentru instituirea Z.E. 0; Includerea Z.E. 0 în PUG;

* Efectuarea lucrărilor de înierbare, plantare de arbori şi arbuşti, extinderea sistemului de irigaţii şi realizarea de programe de udare sistematică pentru spaţiile verzi publice

* Identificarea zonelor unde se pot realiza areale de împădurire (Ploieștiul are aproximativ 13 mp/locuitor în timp ce media europeană este de 26 mp/locuitor);

* Elaborarea și implementarea unei proceduri general valabile pentru achiziții verzi în instituțiile publice: introducerea de sisteme de iluminat economice LED, achiziția de echipamente electrice și electronice de clasă energetică A, consumabile reciclabile etc.;

* Introducerea unui sistem de iluminat public solar (pe stâlpi cu panouri solare), sau eficient energetic (LED);

* Elaborarea unui ghid de bune practici pentru managementul calității aerului (controlul prafului și al emisiilor) în cadrul șantierelor de construcții/ demolări din municipiul Ploiești și Comuna Brazi; Corelarea procesului de salubrizare cu etapele semnificative de generare a emisiilor majore din activitățile aferente șantierului până la momentul dării în folosință a obiectivului respectiv;

* Elaborarea unui plan de gestionare a calității aerului la nivelul fiecărui șantier deschis din Municipiul Ploiești și Comuna Brazi pe baza ghidului de bune practici;

* Gestionarea salubrizării șantierelor din Municipiul Ploiești si Comuna Brazi;

* Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și menajere în curțile proprii/ terenurile private la nivelul Municipiul Ploiești și Comuna Brazi pe baza ghidului de bune practici;

* Stimularea tranziției de la autoturismele clasice la cele electrice prin amenajarea de parcări gratuite în toate zonele orașului pentru autoturismele electrice și dezvoltarea unei rețele cât mai acoperitoare pentru încărcarea autoturismelor electrice;

* Realizarea unui inventar al parcului auto înmatriculat al persoanelor juridice/instituții prin care să se afle numărul de mașini și norma de poluare și modernizarea parcului auto în funcție de rezultatul inventarului și de impactul preconizat al utilizării autovehiculelor asupra calității aerului la nivelul Municipiului Ploiești și al Comunei Brazi;

* Respectarea termenelor APM privind realizarea măsurilor prevăzute în planurile de acţiune ale agenţilor economici ce deţin instalaţii IPPC şi instalaţii IMA pe raza Municipiului Ploiești şi în Comuna Brazi;

* Achiziționarea de stații mobile pentru efectuarea măsurătorilor de poluarea aerului urmare a sesizărilor cetățenilor;

* Introducea, prin Certificatul de Urbanism și prin Autorizația de Construire Pentru, pentru noile construcții (rezidențiale și de birouri), acolo unde caracteristicile fizice ale subsolului permit, a obligativității includerii în subteran a unui număr suficient de locuri de parcare;

* Asigurarea sau dezvoltarea unor facilități fiscale pentru proprietarii de clădiri care să stimuleze achiziționarea unor instalații ce utilizează surse regenerabile de energie

* Realizarea unui raport optim legal între suprafeţele construite şi zonele verzi;

* Atingerea suprafeței de 26 mp spațiu verde/locuitor*, în toate localitățile din județ;

* Evitarea creării de noi zone cu poluare industrială accentuată;

* Zonele cu funcțiune industrială vor fi obligatoriu perimetrate cu perdele de protecție vegetală;

* Igienizarea căilor de rulaj prin măturare, spălare/udare mecanizată cu o frecvență corespunzătoare care să asigure împiedicarea depunerilor aluvionare pe marginea acostamentului drumurilor;

* Introducerea unor impozite mai mici pentru mijloacele auto cu normă de poluare Euro 6, hibride sau electrice;

* Realizarea unui plan de Electromobilitate la nivelul aglomerării Ploiești care să cuprindă etapele pentru transformarea totală în „parc electric” a întregului parc de transport urban și de autoturisme aferente autorităților publice din Ploiești și Brazi și etapele pentru mărirea numărului de stații de încărcare electrică;

* Reducerea necesarului de încălzire protejează climatul printr-un consum mai redus de combustibili fosili utilizați la încălzire dar, în același fel diminuează curba de inregistrare a poluanților de aer la nivel macro în oraș;

* Renovarea și reabilitarea clădirilor din punct de vedere energetic;

* Contractarea și facilitarea contractării furnizării de energie și căldură de la furnizori bazați pe surse regenerabile (biomasă); oferirea de facilități fiscale și/sau economisire la factura de plată;

* Promovarea cogenerării ca sursă de energie și căldură și încurajarea stabilirii unor contracte de furnizare la scară largă;

* Actualizarea studiului de trafic existent și includerea comunei Brazi în perimetrul analizat;

* Introducerea unor criterii de eficiență energetică a clădirilor în caietele de sarcini;

* Introducerea rețelelor de gaze naturale acolo unde lipsesc și stimularea înlocuirii instalațiilor termice care funcționează pe combustbil solid (lemn) – la populație;

* Realizarea unei evaluări (studiu) privind concentrațiile de poluanți înregistrate la stațiile private de automonitorizare a calității aerului din municipiul Ploiești;

* Asigurarea integrării proiectelor/programelor din Strategia integrată de dezvoltare urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (SIDU) 2014-2020 si corelarea acestora cu Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Municipiul Ploiești si Comuna Brazi;

* Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului și la implicațiile asupra sănătății;

* Revizuirea actelor normative in vigoare care reglementează desfășurarea activităților cu impact asupra calității mediului și elaborarea de noi ghiduri/metodologii pentru un impact cât mai mare al Planului Integrat de Calitate al Aerului;

* Elaborarea și implementarea Ghidului pentru monitorizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru Municipiul Ploiești și comuna Brazi;

* Campanii de conștientizare a bunelor practici pentru managementul calităţii aerului;

* Introducerea unei limite mai scăzute pentru benzen in L104/2011 4 µg/m3: Propunere: 5 µg/m3 ->  4 µg/m3 Local, după modelul zonei metropolitane Paris, se poate stabili un obiectiv de calitate pentru benzen (deși limita in Franța este de 5 µg/m3, zona metropolitana a Parisului are stabilit obiectiv de calitate 2 µg/m3 pentru benzen);

* Identificarea de către autoritățile locale a operatorilor economici locali ce pot emite prin activitatea desfășurată emisii de benzen (alții decât rafinăriile).

 

 

 

 

 

Image
Image
Image