CONVOCATOR AGOA | S.C. MEFIN S.A.

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, in sedinta din data de 18.04.2023, Consiliul de Administratie al S.C. MEFIN S.A. cu sediul in Sinaia, Calea Bucuresti nr. 5, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J29/105 /1991, cod unic de inregistrare 1332032, atribut fiscal RO

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  in data de 26.05.2023, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 18.05.2023 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022.

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru exercitiul financiar al anului 2022 si aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2022.

3.Prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar.

4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.

5.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2022.

6.Stabilirea si aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.06.2023-31.05.2024.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea / procura data persoanei fizice care le reprezinta. Numai actionarii inscrisi la data de referinta (18.05.2023) in Registrul Actionarilor pot participa si vota in cadrul Adunarii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, pana la data de 18.05.2023

b)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, pana la data de 18.05.2023.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire in acest sens. Imputernicirea se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) fie in limba romana, fie in limba engleza. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 18.05.2023.

Actionarii inregistrati la data de referinta (18.05.2023) in Registrul Actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta redactat fie in limba romana, fie in limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotit de copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, vor fi transmise la sediul societatii in original pana la data de 18.05.2023.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 18.05.2023.

In cazul in care pe data de 26.05.2023 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 27.05.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon nr. 0244.307.000.

Presedinte C.A. Barba Gheorghe

 

Image