CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AI SC TRANSPORT AUTO PLOIESTI 1 SA 2/2023

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Administratorul unic al TRANSPORT AUTO PLOIESTI 1 SA cu sediul in Ploiesti, Str. Targovistei, nr. 9, Jud. Prahova, inmatriculata la ORC Prahova sub nr. J29/60/1991, CUI RO1354650, in persoana domnului Pandaru Cosmin Nicolae, convoaca actionarii societatii la Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 10.07.2023, ora 09:00 a.m. la sediul societatii pentru care este stabilita urmatoarea ordine de zi:

  1. Ratificarea contractului de credit nr. 320/9020/2023 din 23.05.2023, a contractului de garantare nr. INVESTPLUS_146399/12.05.2023 si acordului de finantare nr. AF_146399 din 12.05.2023, incheiate de catre Societate, in calitate de Imprumutat / Codebitor / Garant , cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de 3.000.000 (trei milioane de lei) pentru activitatea curenta (linie de credit prin programul IMM Invest Plus)  („Contractul de Credit”);
  2. Imputernicirea Dl PANDARU COSMIN NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 19.03.1984 in Ploiesti, cu domiciliul in Comuna Albesti –Paleologu, Sat Vadu Parului, nr. 286, Jud. Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 563047, eliberat la data de 16.04.2018 de SPCLEP URLATI, CNP 1840319297274 cu valabilitate pana la data de 19.03.2028 in calitate de Director general si Administrator unic sa realizeze urmatoarele:

2.1.      sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze şi întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele şi pe seama Societăţii, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele de Garantie, precum şi toate actele, confirmarile şi documentele în legătură cu acestea, precum şi orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

2.2.      să întreprindă toate acţiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Registrul National de Publicitate Mobiliara şi/sau Cartea Funciară competentă şi/sau Registrul Comerţului competent şi/sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/sau în legătură cu notificarea şi/sau îndeplinirea oricărei alte formalităţi necesare în faţa oricărei alte autorităţi competente sau terţelor părţi interesate, precum şi pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; si

2.3.      în general, să îndeplinească toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în scopul tranzacţiei avute în vedere de documentele menţionate în rezoluţiile de mai sus.

Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

IN CAZ DE NEINTRUNIRE A CVORUMULUI ADUNAREA EXTRAORDINARA SE VA TINE IN ZIUA DE 11.07.2023 orele 09:00 am in aceeasi locatie-sediul societatii.

SC TRANSPORT AUTO PLOIESTI 1 SA, ADMINISTRATOR UNIC PANDARU COSMIN NICOLAE

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

Image