INSPET S.A. | CONVOCARE | ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

       Consiliul de Administratie al INSPET S.A. Ploiesti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la nr. J29/21/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J29/21/1991, Cod unic de inregistrare 1357410, atribut fiscal RO, in temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societatii si in conformitate cu art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29.05.2023, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiesti, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1, 100066– Sala “Marea Unire” cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea derularii unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, in urmatoarele conditii: i) scopul dobandirii consta in distribuirea cu titlu gratuit către angajati si membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Incentive Plan”, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație, ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate este de 25.000 de acțiuni, iii) Prețul minim per acțiune este de 73 lei si prețul maxim per acțiune este de 147 lei, iv) durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu distribuirea care angajati in termen de maxim 12 luni de la dobandirea actiunilor si v) plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.
  2. Mandatarea Consiliul de Administrație al societății să intocmeasca planului de tip „Stock Incentive Plan” si sa stabileasca criteriile de performanță, sa adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea acestuia, cu respectarea legislației în vigoare.
  3. Desemnarea persoanei/persoanelor care vor aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor incluzand dar fara a se limita la efectuarea formalitatilor legale privind publicarea acestora si inregistrarile la Oficiul Registrului Comertului.

     Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procurile se depun in original la registratura societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

     Dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si de a vota in cadrul acesteia,  apartine actionarilor  INSPET S.A. Ploiesti inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 28.04.2023, stabilita ca data de referinta.

      In cazul in care, la data fixata pentru sedinta, nu se intruneste cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la data de 30.05.2023, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiesti, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1, 100066– Sala “Marea Unire” cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Ciprian Emanuel PĂLTINEANU

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

Image