INSPET S.A. | CONVOCARE | ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

       Consiliul de Administratie al INSPET S.A. Ploiesti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la nr. J29/21/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J29/21/1991, Cod unic de inregistrare 1357410, atribut fiscal RO, in temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societatii si in conformitate cu art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29.05.2023, orele 10:00, la Palatul Culturii Ploiesti, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire”, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico – financiare pentru anul 2022.
2. Aprobarea raportului de audit al situatiilor financiare intocmite pentru anul 2022.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2022.
4. Aprobarea surselor de acoperire a pierderii inregistrate in exercitiu financiar 2022.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico-financiar al anului 2022.
8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
9. Revocarea auditor Expert Contab-Line SRL ca urmare a incetarii mandatului la data de 30.06.2022.
10. Desemnarea persoanei/persoanelor care vor aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si vor efectua toate formalitatile legale privind publicarea acestora, inregistrarile la Oficiul Registrului Comertului, si inclusiv, semnarea de acte ce pot fi necesare perfectarii acestor formalitati.
11. Diverse

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procurile se depun in original la registratura societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de a vota in cadrul acesteia, apartine actionarilor INSPET S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 28.04.2023, stabilita ca data de referinta.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al societatii din Ploiesti, str. Democratiei nr. 15, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 15:00.

In cazul in care, la data fixata pentru sedinta, nu se intruneste cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 30.05.2023, orele 10:00, la Palatul Culturii Ploiesti, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire” cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Ciprian Emanuel PĂLTINEANU

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

Image