LICITAȚIE | Oraşul Buşteni

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Oraşul Buşteni, CIF 2845729, Busteni, B-dul Libertății, nr. 91, județul Prahova, tel. +40/244/322005, fax +40/244/320752, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact: Fofiu Dănut Viorel.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Licitație publică pentru închirierea unei suprafete de teren de 200 mp, din terenul situat in Busteni, str. Pescariei, nr.31, nr. cadastral 26888, aparținând domeniului privat al Orașului Bușteni, situat în intravilanul U.A.T. Buşteni. Închirierea se face conform art. 332-348 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 31.08.2023.

3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pe bază de solicitare de la sediul Oraşului Buşteni.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii Publice, Investiţii si Informatica - Oraş Buşteni, bd. Libertații, nr. 91, județul Prahova.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar şi se achită la casieria Oraşului Buşteni. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2023, ora 12,00.

4.Informații privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 16.10.2023, ora 10,00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oraşul Buşteni, bd. Libertății, nr. 91, județul Prahova, Registratură.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar original, în plic sigilat.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedința publică de deschidere a ofertelor: 16.10.2023, ora 12,00, la sala de sedințe a Consiliului Local, din Bulevardul Libertății, nr. 89.

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Văleni nr. 44, telefon: 0244/544781, fax: 0244/529107, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate in vederea publicării: 18.09.2023.

 

 

Image