fbpx

Precizările Romsilva cu privire la aplicarea Statutului personalului silvic

Precizările Romsilva cu privire la aplicarea Statutului personalului silvic
Image
Image

Conducerea Romsilva a răspuns, joi, la slicitarea publică formulată acum două zile de ministrul mediului, referitoare la aplicarea de îndată a modificărilor aduse Statutului personalului silvic.

 "Actul normativ în discuţie îşi are aplicabilitate pentru toate categoriile de personal silvic, indiferent de locul/instituţia/unitatea/organizaţia în care-şi desfăşoară activitatea (potrivit art.2 din Legea nr.234/2019), şi anume:

     -autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultura şi de vânătoare, precum şi în structurile teritoriale de specialitate ale acesteia;

     -structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi bazele experimentale; 

     -ocoalele silvice de regim; 

     -structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

     -structurile de gestionare a faunei cinegetice;

     -administratiile ariilor naturale protejate; 

     -forurile ştiinţifice, institutele/unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie şi dezvoltare tehnologică în silvicultura;

     -unitatile/instituţiile de învăţământ care şcolarizează în domeniul silvicultura; 

     -organizatiile şi asociaţiile sindicale şi profesionale din domeniul silvicultura; 

     -unitatile de management ale proiectului/unităţile de implementare ale proiectului aferente domeniului silvicultura, indiferent de sursa/programul de finanţare;

     -persoanele juridice de drept public care au în proprietate fond forestier; 

     -persoanele juridice şi fizice atestate/autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi şi/sau să presteze servicii în domeniul silvicultura; 

     -organizatiile nonguvernamentale care au în obiectul de activitate conservarea şi dezvoltarea fondului forestier naţional şi/sau a fondului cinegetic naţional;

     -unitatile şi subunităţile din structurile administratorului fondului forestier proprietate publică a statului care gestionează activităţile de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului. 

Din considerente obiective - operaţionalizarea principalelor prevederi ale Legii nr. 234/2019 - nu putea fi realizată de către Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Romsilva până la finele anului 2019, dar au fost imediat demarate, încă din 18 decembrie  2019, toate demersurile legale, iar negocierile sunt în desfăşurare, între conducerea Romsilva şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultura.

Astfel, preocupările reale şi asumate ale conducerii Romsilva, au condus  la aprobarea de către Consiliul de Administraţie, în dată de 18.12.2019, a comisiei de negociere şi mandatare pentru negocierea actului adiţional la Contractul colectiv de muncă înregistrat la ITM Bucureşti sub nr.168/22.05.2019 în scopul transpunerii în acesta a prevederilor Legii nr.234/2019. (Pct.25.2 din Hotărârea C.A. nr.30/18.12.2019)", au transmis Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Regiei.

 

În punctul de vedere transmis în cursul zilei de joi, reprezentanții Romsilva subliniază că, anterior operaţionalizării principalelor prevederi ale Legii nr.234/2019, se impun:

- stabilirea impactului şi a sustenabilităţii economico-financiare a majorării cu 18% a fondului de salarizare al Romsilva în contextul menţinerii numărului existent de angajaţi la nivelul regiei, al unităţilor şi/sau subunităţilor sale (obiectiv realizat);

- prognozarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Romsilva pentru anul 2020 în ipoteza aplicării dispoziţiilor Legii nr.234/2019 după cum urmează:

 - pentru perioada 01.01.2020-28.02.2020 menţinerea nivelului cheltuielilor cu personalul la cel actual (obligaţie legală stabilită prin Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020);

- începând cu data aprobării prin hotărâre de guvern (H.G.) a bugetului de venituri şi cheltuieli al Romsilva, recalcularea cheltuielilor cu personalul respectând majorarea salarială pentru categoria pădurarilor (1.5 ori salariul minim garantat în plata), precum şi pentru toţi ceilalţi salariaţi (personal silvic sau de alta specialitate decât cea silvica);

- începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura privind normele metodologice de încadrare şi promovare a personalului silvic în grade profesionale şi gradaţii, recalcularea prin includerea şi a noilor indemnizaţii de grad profesional în acord cu prevederile Legii nr.234/2019 (art. ÎI din Statutul personalului silvic);

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Romsilva pentru anul 2020;

- armonizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă cu valabilitate 2019 -2021,  cu dispoziţiile Legii nr. 234/2019, cu respectarea procedurii reglementate de Legea dialogului social nr. 62/2011 - procedura în curs de derulare la nivelul Romsilva.

"În contextul argumentelor logice şi obiective mai sus prezentate şi probate, la care se adăugă şi o serie de prevederi şi termene legale ce se impun a fi respectate, apreciem respectuos că nu poate plana asupra conducerii Romsilva nici o intenţie de inacţiune sau management defectuos. Mai mult decât atât, fiind vorba de utilizarea surselor financiare (chiar şi când vorbim despre salarizarea sau dotarea personalului silvic, desigur cu respectarea reglementărilor legale în vigoare) conducerea Romsilva manifesta prudenta, urmărind o creştere raţională a salariilor personalului silvic, în acord cu prevederile Statutului personalului silvic (modificat şi completat), care să fie sustenabila, pentru care să existe resursele financiare necesare şi să nu fie o creştere care să creeze grave dezechilibre între personalul silvic şi personalul contractual angajat de alta specializare decât silvica, în ceea ce presupune desfăşurarea în condiţii de normalitate şi eficientă a activităţii Romsilva. În continuare respectăm toate actele normative şi termenele legale, derulăm toate acţiunile şi obligaţiile ce cad în sarcina Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a Romsilva, primând interesul superior al întreg Corpului silvic - ca resursa umană indispensabilă în ceea ce priveşte apărarea şi asigurarea integrităţii fondului forestier naţional", au mai precizat reprezentanții Regiei.

În contextul acestor discuții, ei au reamintit că, la nivelul conducerii executive a Romsilva, s-a remaract "permanent o conduită de respect pentru tot personalul silvic şi mai ales pentru pădurari - aceştia din urmă reprezentând în mod practic şi concret, celulă de bază a Corpului silvic din perspectiva asigurării pazei şi integrităţii fondului forestier naţional. Atitudinea conducerii Romsilva s-a manifestat întotdeauna cu bună credinţă şi printr-o totală disponibilitate la necesităţile şi neajunsurile actuale ale tuturor categoriilor de personal silvic - materializându-se prin respectarea legislaţiei în vigoare şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de Contractul colectiv de muncă (C.C.M), prin identificarea de resurse financiare şi prevederea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019. Concret, în anul 2019, Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Romsilva au fost alături de familiile tuturor silvicultorilor agresaţi sau ucişi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu acordând, începând din luna noiembrie 2019, sprijin financiar celor trei copii minori ai pădurarului ucis în Judeţul Maramureş (câte un salariu minim pe economie, în cuantum brut, până la definitivarea studiilor pentru fiecare copil)".

 

 

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.