ANUNȚ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ – SUPRAVEGHERE LUCRĂRI (DIRIGENȚIE DE ȘANTIER)

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

16 martie 2021

ANUNȚ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE
ASISTENȚĂ TEHNICĂ – SUPRAVEGHERE LUCRĂRI (DIRIGENȚIE DE ȘANTIER)
ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTIȚIE INTITULAT
CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI, MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE, JUDEȚUL TULCEA, COMUNA FRECĂȚEI, SAT TELIȚA, STR. STÂNJENELULUI, NR. 21

 

            Parohia Telița - unitate de cult, cu sediul social în Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea, legal reprezentată de Nicolae Chiriță - Preot Paroh, dorește să achiziționeze servicii de asistență tehnică – supraveghere lucrări ( Dirigenție de Şantier) în cadrul proiectului de investiție intitulat Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21.

Proiectul de investiție intitulat - Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, va fi finanțat  prin  Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” (Apel de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2).

Contractul de servicii va fi executat de către ofertantul declarant câștigător, atât la sediul social al acestuia, cât și la locul de implementare al proiectului.

În conformitate cu art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată – “elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți şi/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor in construcții”.

  În acest context, pentru îndeplinirea obiectului contractului sunt necesari conform Ordinului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2495/2010 experți/specialiști atestați/autorizați în diferite domenii de activitate, conform specificații tehnice întocmite de Parohia Telița.

      Obiectul contractului de servicii: servicii de asistență tehnică – supraveghere lucrări     ( Dirigenție de Şantier) în cadrul proiectului de investiție intitulat Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21

  Durata contractului: executarea contractului se realizează de la data emiterii Ordinului de începere lucrări de către achizitor si pâna la finalizarea proiectului de investiție mai sus indicat.

  Valoarea estimativă a serviciilor solicitate: 151.000,00 lei fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului prețul poate fi ajustat în urmatoarele situații:

  1. Au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritațile publice centrale sau locale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumie condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indiciilor de preț petru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.
  3. Acordul părților.

Ofertele se vor depune la sediul social al Parohiei Telița din Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea.

Orice informații suplimentare referitoare la prezenta procedura de achiziție, se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului) sau accesând   următorul număr de telefon – 0744483654 Preot Paroh Nicolae Chiriță.

Documentația de atribuire, poate fi solicitată de către persoanele interesate,  de la sediul social al achizitorului indicat mai sus.

Mijloace de comunicare : prezență personală, la sediul social al solicitantului și/sau al potentialilor ofertanți interval orar 09-16, email, telefon și/sau orice altă metodă agreată de părți.

Oferta depusă de operatorii economici participanți la prezenta procedura de atribuire, va respecta specificațiile tehnice și formalitățile solicitate de Parohia Telița prin documentația întocmită în acest scop. 

      Termenul pâna la care potențialii ofertanti pot depune oferta este data de 29 martie 2021 ora 13:00.

Nota* - Prezenta procedura de achiziție se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Image