fbpx

ANUNȚ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE)

Image
Image

04 ianuarie 2019

ANUNȚ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A  LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE)  CONFORM HG 907/2016, SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ȘI EXECUTIE LUCRARI ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTIȚIE INTITULAT

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI, MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE, JUDEȚUL TULCEA, COMUNA FRECĂȚEI, SAT TELIȚA, STR. STÂNJENELULUI, NR. 21

 Parohia Telița - unitate de cult, cu sediul social în Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea, legal reprezentată de Nicolae Chiriță - Preot Paroh, dorește să achiziționeze servicii de proiectare (întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție), conform HG 907/2016, servicii de asistență tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului și servicii privind participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții și execuție lucrări în cadrul proiectului de investiție intitulat - Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21.

Proiectul de investiție intitulat - Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, urmează a se depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” (Apel de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2).

Contractul de lucări va fi executat de către ofertantul declarant câștigător, atât la sediul social al acestuia, cât și la locul de implementare al proiectului.

În conformitate cu art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată – “elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți şi/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor in construcții”.

  În acest context, pentru îndeplinirea obiectului contractului sunt necesari conform Ordinului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2495/2010 experți/specialiști atestați/autorizați în diferite domenii de activitate, conform specificații tehnice întocmite de Parohia Telița.

Contractul de lucrări are ca obiect următoarele:

  • Servicii de proiectare (întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție), conform HG 907/2016;
  • Servicii de asistență tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului și servicii privind participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;
  • Execuție lucrări.

Durata contractului:

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție se va elabora pentru depunerea proiectului în cadrul POR 2014-2020, cu respectarea termenelor prevăzute de Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” (Apel de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2).

Întocmirea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de execuție și a proiectului tehnic de execuție urmează a se realiza cu respectarea termenelor solicitate de AMPOR/OI pentru aceasta activitate, conform contract cadru finanțare specific, publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

Pentru activitatea de asistența tehnică din partea proiectantului, durata serviciilor va fi determinată de data semnării Contractului de finanțare dintre Parohia Telița și Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe toată perioada de execuție a lucrarilor.

Pentru activitatea de execuție lucrări - durata contractului va fi determinată de data semnării Contractului de finanțare dintre Parohia Telița și Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Activitatea de execuție lucrări se va desfășura de la data emiterii Ordinului de începere lucrări și nu va depăși 30 de luni de execuție.

Valoarea estimativă a serviciilor/ lucrarilor prevăzute în documentația tehnică anexată, este următoarea:

  1. Pentru serviciile de proiectare solicitate – valoarea serviciilor nu va depăși suma de 585.000,00 lei fară TVA;
  2. Pentru serviciile de asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții- valoarea serviciilor solicitate nu va depăși suma de 200.000,00 lei fară TVA;

3.Pentru execuţia lucrărilor necesare implementării proiectului  - valoarea contractului nu va depăși suma de 19.500.000,00 lei fară TVA din care cheltuieli diverse și neprevăzute suma de 585.000,00 lei fară TVA. La întocmirea propunerilor financiare, ofertanţii vor avea în vedere şi vor prezenta următoarele - prețul materialelor, utilajelor, echipamentelor și dotarilor care vor fi corespunzatoare/ echivalente descrierilor acestora din documentele anexate documentației de atribuire.

  Nota * Întocmirea dosarului de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” (Apel de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2) se va realiza în conformitate cu Anexele mai sus indicate și/sau Instrucțiunile emise de AMPOR.

Pe parcursul îndeplinirii contractului prețul poate fi ajustat în urmatoarele situații:

  1. Au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritațile publice centrale sau locale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumie condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indiciilor de preț petru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.
  3. Acordul părților.

Ofertele se vor depune la sediul social al Parohiei Telița din Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea.

Orice informații suplimentare referitoare la prezenta procedura de achiziție, se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului) sau accesând   următorul număr de telefon – 0744483654 Preot Paroh Nicolae Chiriță.

Documentația de atribuire, poate fi solicitată de către persoanele interesate,  de la sediul social al achizitorului indicat mai sus.

Mijloace de comunicare : prezență personală, la sediul social al solicitantului și/sau al potentialilor ofertanți interval orar 09-16, email, telefon și/sau orice altă metodă agreată de părți.

Oferta depusă de operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție), conform HG 907/2016, servicii de asistență tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului și servicii privind participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții și execuție lucrări în cadrul proiectului de investiție intitulat - Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, va respecta specificațiile tehnice și formalitățile solicitate de Parohia Telița prin documentația de atribuire, întocmită în acest scop. 

Termenul pâna la care potențialii ofertanti pot depune oferta este data de 17 ianuarie 2019 ora 13:00.

Nota* - Prezenta procedura de achiziție se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.