fbpx

ANUNȚ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANȚĂ PRIVIND PROIECTUL DE INVESTIȚIE INTITULAT CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI, MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE

Image
Image

03 Februarie 2020

ANUNȚ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANȚĂ PRIVIND PROIECTUL DE INVESTIȚIE INTITULAT

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI, MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE, JUDEȚUL TULCEA, COMUNA FRECĂȚEI, SAT TELIȚA, STR. STÂNJENELULUI, NR. 21

 

Parohia Telița - unitate de cult, cu sediul social în Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea, legal reprezentată de Nicolae Chiriță - Preot Paroh, dorește să achiziționeze servicii de consultanță în cadrul proiectului de investiție intitulat - Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Mari, monument istoric și realizarea lucrarilor conexe aferente, Județul Tulcea, Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21.

Proiectul mai sus indicat se va depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural - (Apel de proiecte POR/2020/5/5.1/ITI/2).

Obiectul contractului de servicii constă în:

  • servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia;
  • consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziție ;
  • servicii de consultanță privind managementul proiectului finanțat.

Aceste servicii vor fi executate de către ofertantul declarant câștigător, atât la sediul social al acestuia, cât și la sediile sociale ale factorilor implicați în derularea acestui proiect.

Serviciile de consultanță solicitate, se vor executa cu respectarea prevederilor naționale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural național, având în vedere obiectul proiectului de investiție ce urmează a fi realizat de către solicitant - restaurare/conservare/ valorificare turistică monument istoric.

Serviciile de consultanță se vor presta până la finalizarea proiectului de investiție.

Valoarea estimată a contractului de servicii de consultanță este de 800.000,00 lei fără TVA.

Pe durata de execuție a contractului de servicii de consultanță, prețul contractului poate fi ajustat în urmatoarele situații:

  1. Au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritațile publice centrale sau locale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumie condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indiciilor de preț petru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.
  3. Acordul părților.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea. Orice informații suplimentare referitoare la prezenta procedura de achiziție se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului) sau accesând   următorul număr de telefon – 0744483654 Preot Paroh Nicolae Chiriță.

Mijloace de comunicare : prezență personală, la sediul social al solicitantului și/sau al potentialilor ofertanți interval orar 09-16, email, telefon și/sau orice altă metodă agreată de părți.

Documentația de atribuire (specificațiile tehnice) aferentă/aferente contractului de servicii de consultanta, ce trebuie avută în vedere de ofertanți la realizarea ofertei, poate fi solicitată de la sediul social al solicitantului din Comuna Frecăței, Sat Telița, Str. Stânjenelului, Nr. 21, Județul Tulcea.

Oferta depusă de operatorii economici participanți la prezenta procedură de atribuire va respecta specificațiile tehnice și formalitățile solicitate de Parohia Telița în documentația de atribuire întocmită în vederea contractării serviciilor de consultanță.

Termenul până la care se pot prezenta ofertele este data de 15 Februarie 2020 ora 12:00.

*Nota - Prezenta procedură de achiziție se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finanțate din fonduri europene.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.