fbpx

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE) CONFORM HG 907/2016, SERVICII DE A

Image
Image

Publicat in data de 08 septembrie 2017

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE)  CONFORM HG 907/2016, SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITIE INTITULAT ”CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICII SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZITIONAL SI REALIZAREA LUCRARILOR CONEXE AFERENTE”

Parohia Chilia Veche - unitate de cult, cu sediul social in Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea, reprezentata legal de Tânjală-Hrişan Cristian - Justinian - Preot Paroh, doreste sa achizitioneze servicii de proiectare (intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea executarii lucrrailor, proiect tehnic de executie), conform HG 907/2016, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Consolidare, restaurare si punere în valoare a bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - (Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/2. sau  Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1).

Obiectul contractului va fi executat de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la locul de implementare al proiectului.

     In conformitate cu art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata “elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti şi/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii”.

In acest sens pentru indeplinirea obiectului contractului sunt necesari conform Ordinului Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 2495/2010 experti/specilaisti atestati/autorizati in diferite domenii de activitate conform specificatii tehnice intocmite de solicitant.

Obiectul contractului de lucrari vizeaza executarea urmatoarelor activitati:

  • Servicii de proiectare (intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie) conform HG 907/2016;
  • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului;
  • Executie lucrari ce constau in principal in: lucrari de restaurare, consolidare la Sfanta Biserica, lucrari de instalatii, construire punct de informare, etc.

Durata contractului:

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie urmeaza a se realiza intr-un termen de pana la 180 de zile de la data semnarii contractului de executie.

Intocmirea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de executie si a proiectului tehnic de executie urmeaza a se realiza cu respectarea termenelor solicitate de AMPOR/OI pentru aceasta activitate, conform contract cadru finantare POR 5.1. publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului, durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Asistenta tehnica  din partea proiectantului va fi asigurata pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Pentru activitatea de executie lucrari - durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Activitatea de executie lucrari se va derula de la data emiterii ordinului de incepere lucrari de catre Beneficiar si nu va depasi 36 de luni de executie.

Valorile estimate a serviciilor/lucrarilor solicitate de achizitor constau in:

  1. Pentru activitatea de proiectare – valoarea estimata a contractului nu va depasi suma de 565.000,00 lei fara TVA;
  2. Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului - valoarea estimata a contractului nu va depasi suma 200.000,00 lei fara TVA;
  3. Pentru activitatea de executie lucrari - valoarea contractului nu va depasi suma de 17.100.000,00 lei fara TVA din care cheltuieli diverse si neprevazute suma de 485.000,00 lei fara TVA. La întocmirea propunerilor financiare, ofertanţii vor avea în vedere şi vor prezenta următoarele - pretul materialelor, utilajelor, echipamentelor si dotarilor care vor fi corespunzatoare/echivalente descrierilor acestora din documentele anexate documentatiei de atribuire.

   Nota * Intocmirea dosarului de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitie 5.1. se va realiza in conformittae cu Anexele mai sus indicate si/sau Instructiunile emise de AMPOR.

Pe parcursul indeplinirii contractului pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

  1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumie conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret petru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.
  3. Alte cazuri prevazute de lege sau agreate de partile contractante.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Judetul Tulcea.

Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura, se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului), sau accesand urmatorul numar de telefon: 0749.196.299, persoana de contact - Preot Tânjală-Hrişan Cristinian - Justinian.

Documentatia de atribuire ce ce trebuie avuta in vedere de ofertantii interesati, poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului indicat mai sus.

Mijloace de comunicare: prezenta personala, la sediul social al solicitantului si/sau al potentialilor ofertanti, interval orar 09-16, e-mail, telefon si/sau orice alt mijloc agreat de parti.

Oferta depusa de operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie) conform HG 907/2016, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Consolidare, restaurare si punere în valoare a bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente, va respecta specificatiile tehnice si formalitatile solicitate de Parohia Chilia Veche prin documentatia de atribuire, intocmita in acest scop. 

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 22 septembrie 2017 ora 13:00.

Nota* - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

 

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.