ANUNŢ PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA privind proiectul intitulat: ”Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova”

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data -  18.08.2016

ANUNŢ PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA privind proiectul intitulat: ”Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova”

Parohia Sfanta Treime Magureni - unitate de cult, cu sediul social in Sat Magureni, Comuna Magureni, cod poștal 107350, județul Prahova, reprezentata de Preot Paroh Schiopu Alexandru, doreşte sa achiziţioneze servicii de consultanta in cadrul proiectului de investiţie - Restaurarea si consolidarea Bisericii ”Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova.

Acest proiect urmează a se depune spre finanţare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. - Conservarea protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului naţional si cultural.

Contractul de servicii de consultanță vizează:

- servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia;

- consultanță/asistență juridică in scopul elaborării documentaţiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie;

Aceste servicii vor fi executate de către ofertantul declarat câștigător, atât la sediul social al acestuia cât si la sediile sociale ale factorilor implicaţi in derularea acestui proiect.

Serviciile de consultanta solicitate se vor executa cu respectarea prevederilor naţionale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural naţional având in vedere obiectul proiectului de investiţie ce urmează a fi realizat de solicitant - restaurare monument istoric.

Durata de realizare a serviciilor de consultanță va fi determinată de data încheierii  Contractului de finanţare între Parohia Sfanta Treime Magureni si AM POR. Serviciile de consultanță se vor derula de la data semnării contractului de consultanță cu ofertantul declarat câștigător și se vor finaliza în termen de 30 zile de la semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanță este de 127.000,00 lei fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii preţul contractului poate fi ajustat in următoarele situații:

  1. Au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflecta in creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie:
  2. Pe piaţa au apărut anumite condiţii, in urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indiciilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflecta in creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Sat Magureni, Comuna Magureni , județul Prahova.

 Orice informații suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesând următorul număr de telefon: 0745 767 209, persoana de contact – Schiopu Alexandru - Preot Paroh.

Documentația de atribuire ce trebuie avuta in vedere de potențialii ofertanți la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediul social la solicitantului/beneficiarului indicat anterior.

Termenul pana la care potențialii ofertanți pot prezenta oferta este data de 30 august 2016, ora 13:00.

Nota - Prezenta procedura de achiziție se derulează in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 

Image