ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE (FAZA DALI, ELABORARE PROIECT TEHNIC), SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!


Data -  18.08.2016

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE (FAZA DALI, ELABORARE PROIECT TEHNIC), SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI

in cadrul proiectului de investitie ”Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova”

Parohia Sfanta Treime Magureni - unitate de cult, cu sediul social in Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova, reprezentata de Preot Paroh Schiopu Alexandru, doreste sa achizitioneze servicii de proiectare (faza DALI, elaborare proiect tehnic), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat – Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural.

Obiectul contractului va fi executat de catre ofertantul declarat castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la locul de implementare al proiectului.

In conformitate cu art.24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si/sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.

In acest sens pentru implementarea obiectului contractului sunt necesari conform Ordinului Ministerului Culturii și Patrimoniului National nr. 2.495/2010 specialisti/experti atestati/autorizati in restaurare arhitectura, conservare/restaurare piatra si conservare/restaurare pictura.

Obiectul contractului de servicii de proiectare (faza DALI, elaborare proiect tehnic) servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfanta Treime”, Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova, consta in desfasurarea urmatoarelor activitati: restaurare arhitectura, conservare/restaurare piatra, conservare/restaurare pictura murala si pictura pe lemn, lucrari de constructii si instalatii, dotari.

Durata contractului:

Pentru activitatea de proiectare (faza DALI si elaborare PT) - pana la 160 de zile de la data semnarii contractului.

Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului – durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe toata durata de executie a lucrarilor.

Pentru activitatea de executie lucrari – durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020. Activitatea de executie lucrari se va derula de la data emiterii ordinului de incepere lucrari de catre Beneficiar/Solicitant si nu va depasi 36 luni de executie.

Valoarea estimata a contractului:

- Pentru activitatea de proiectare suma de 200.000,00 lei fara TVA.

- Pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului suma de 50.000,00 lei fara TVA.

- Pentru activitatea de executie lucrari - suma de 5.350.000,00 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute suma de 147.518,00 lei.

La întocmirea propunerilor financiare, ofertanţii vor avea în vedere şi vor prezenta următoarele - pretul materialelor, utilajelor, echipamentelor si  dotarilor.

Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul contractului poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

  1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Sat Magureni, Comuna Magureni, judetul Prahova.

 Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului/beneficiarului sau accesand urmatorul numar de telefon: 0745 767 209, persoana de contact – Schiopu Alexandru Preot Paroh.

Documentatia de atribuire ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediul social la solicitantului/beneficiarului indicat anterior.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 30 august 2016, ora 14:00.

Nota - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

 

 

 

Image