fbpx

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce aparţine domeniului privat al Comunei Floreşti, Judeţul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce aparţine domeniului privat  al Comunei Floreşti, Judeţul Prahova

Image
Image

 

NR.27/19.05.20223

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce aparţine domeniului privat  al Comunei Floreşti, Judeţul Prahova  situat în Comună Floreşti,sat Floreşti, tarlaua T7,  parcela A 127, cu nr.cadastral  25457 în  suprafaţă de 2.242 mp

 

Primarul comunei Floreşti, judeţul Prahova;

Având în vedere referatul  de aprobare  nr.11145/19.05.2023 al primarului comunei Floreşti, Judeţul Prahova, raportul de specialitate  al Compartimentului Registrul  Agricol  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti nr.________/_______

Luând act de raportul de evaluare nr.11.009/16.05.2023  întocmit  de   Evaluator autorizat EPI, Membru titular ANEVAR –Sirbu Madalina Elena,

În conformitate cu prevederile art.354 şi ale art.363 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare , ale art.1650 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata,cu modificările şi completările ulterioare; ale art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003(r1) privind transparentă decizională , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.136 alin.1din Legea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;cu modificările şi completările ulterioare;

PROPUNE:

ART 1.Aprobă  vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce  aparţine domeniului privat  al Comunei Floreşti, Judeţul Prahova, situat în  Comună Floreşti, sat Floreşti, tarlaua T7 ,  parcela A 127, cu nr.cadastral 25457 în  suprafaţă de 2242 mp.

ART.2.Aprobă documentaţia de atribuire   întocmită în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan ce aparţine domeniului privat  al Comunei Floreşti, Judeţul Prahova   situat în  Comună Floreşti, sat Floreşti, tarlaua T7 ,  parcela A 127, cu nr.cadastral 25457în  suprafaţă de 2242 mp,conform Anexei nr.1  la prezenţa hotărâre.

ART.3.Consiliul Local Floreşti îşi însuşeşte şi aprobă raportul de evaluare nr.11.009/16.05.2023  întocmit  de   Evaluator autorizat EPI, Membru titular ANEVAR –Sirbu Madalina Elena, a terenului intravilan ce aparţine domeniului privat  al Comunei Floreşti, situat în  Comună Floreşti, sat Floreşti, tarlaua T7 ,  parcela A 127, cu nr.cadastral 25457în  suprafaţă de 2242 mp.

ART.4. Preţul minim  de vânzare al terenului va fi de 66.300 lei (exclusiv TVA) şi va fi plătit integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

ART.5.Se împuterniceşte Primarul Comunei Floreşti  prin aparatul său de specialitate să realizeze toate procedurile şi formalităţile în vederea organizării licitaţiei publice.

ART.6.Se împuterniceşte Secretarul General al   Comunei Floreşti  să semneze contractul de vânzare – cumpărare la notar.

ART.7. Prezentul proiect de hotărâre se  transmite spre dezbatere și avizare Comisiilor de specialitate nr.1 şi  3 ale Consiliului Local Floreşti şi Compartimentului Registrul Agricol  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti în vederea elaborării raportului de specialitate.

PRIMAR, SIMONA DAVID

 

 

 

ANEXA NR.1 LA PHCL NR.27/19.05.2022

 DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova  situat in Comuna Floresti,sat Floresti, tarlaua tarlaua T7,  A 127,parcela , cu nr.cadastral 25457 în  suprafaţă de  2.242 mp

A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND VANZATORUL
1.1 Consiliul local al Comunei Floresti cu sediul în Comuna Floresti, nr.604, judetul Prahova, cod fiscal 2843620, telefon :0244/369502,fax :0244/362161, persoane de contacte:Ruxandra Bucur –Secretar  General Comuna Floresti si Cristina Banescu -Inspector cu atrib.de Arhitect Sef Compartiment   Urbanism si Amenajarea Teritoriului.


B. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE VANZARE

Atribuirea contractului de vanzare cumparare, se va face prin procedura de licitaţie, cu respectarea prevederilor art.334-346 si  art.363 din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

2.(1). In cazul procedurii de licitatie, autoritatea contractanta are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicatii electronice.
2.(2). Anuntul de licitatie se intocmeste dupa aprobarea documentatiei de atribuire de catre autoritatea contractanta si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut
c) informatii privind documentatia de atribuire: modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire; denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire; costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei, daca este cazul; data-limita pentru solicitarea clarificarilor;
d) informatii privind ofertele: data-limita de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;
e) data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor;
f) instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei;
g) data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
2.(3). Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
2.
(4). Orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
2.(5.) Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru una dintre urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire de catre persoanele interesate:
a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire;
b) punerea la dispozitia persoanei interesate care a inaintat o solicitare in acest sens a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic.
2.(6). In cazul prevazut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractanta are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret sa nu depaseasca costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii acesteia
2.(7). Autoritatea contractanta are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.
2.(8). In cazul prevazut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia persoanei interesate cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile lucratoare de la primirea unei solicitari din partea acesteia.
 2.(9). Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat respectarea de catre autoritatea contractanta a perioadei prevazute la alin.
(8) sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
2.(10). Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
2.(11). Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
2.(12). Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile prezentei sectiuni, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
2.
(13). Fara a aduce atingere prevederilor alin. (11), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
2.(14) .In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin. (13), acesta din urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre persoanele interesate inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
2.(15). Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin doua oferte valabile.

2.(16). Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele solicitate in documentatia de atribuire, in termenele prevazute in documentatia de atribuire;
c) are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local;
d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare.
2.(17).
Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata castigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa propie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept castigatoare la licitatie.

C.
CAIET DE SARCINI

CAP.I.  INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL VANZARII

1.1.Obiectul licitatiei publice il constituie terenulul intravilan ce  apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova, Prahova  situat in Comuna Floresti,sat Floresti, tarlaua  T7,  parcela A 127, cu nr.cadastral 25457, în  suprafaţă de 2.242 mp.

CAP. II.  MOTIVAŢIA VÂNZĂRII

2.1. Motivele  de  ordin  legislativ,  economic,  financiar  şi  social  care  impun  vânzarea  unor imobile ­ terenuri sunt următoarele:

-prevederile art. 129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.b si ale art.139 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ”Consiliile locale hotarasc vanzarea,darea in administrare,concesionarea ,darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei ,orasului sau municipiului;
-prevederile  art.354  din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,care stipuleaza urmatoarele:”(1).Domeniul prrivat al uniatatilor administrativ teritoriale este alactuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.

(2).Asupra acestor bunuri ,unitatile administrativ teritoriale au drept de proprietate privata.
-prevederile art.363 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,-Reguli speciale privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat- care stipuleaza urmatoarele:”Vanzarea bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale se face prin licitatie publica ,organizata in conditiile prevazute la art.334-346  si a celorlalte prevederi cuprinse  in articolul sus mentionat.

 2.2.Oportunitatea vanzarii acestui imobil este motivata din punct de vedere juridic si financiar.Vanzarea terenului determina o sursa de venituri pentru bugetul local,prin plata pretului adjudecat prin licitatie publica deschisa,totodata viitorul proprietar va genera venituri prin plata impozitelor si taxelor locale.

2.3.Vanzarea imobilului teren este motivata si din punct de al mediului prin intretinere.

CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ

 3.1.Preţul  minim de vanzare al terenului este de 66.300 lei (exclusiv TVA)  pentru intreaga suprafata conform Raportului de evaluare nr.11009/16.05.2023  intocmit de   Evaluator autorizat EPI, Membru titular ANEVAR –Sirbu Madalina Elena  .

 3.2  Garanţia  de  participare  la  licitaţie  este  200  lei  şi  se  reţine  de  vânzător  până  în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare .

3.3.Taxa de participare la licitatie(contravaloare documentatie atrbuire) este in cuantum de 200 lei , se achita la casieria organizatorului,respectiv Primaria Comunei Floresti ,nr.604 si este nerambursabila.

3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului. Cheltuielile notariale ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate de cumparator.

 CAP.IV.GARANTII

4.1.In vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la casieria organizatorului respectiv Primaria Comunei Floresti ,nr.604  garanţia de participare la licitatie  în cuantum de 200 lei .Garantia de participare la licitatie  se  reţine  de  vânzător  până  în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare .

4.2.Ofertanţilor necâstigători li se restituie garanţia de participare la licitatie , la cerere, in termen de 5 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

4.3.Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:

-dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;

-în cazul ofertantului desemnat câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termenul limită prevăzut pentru încheierea contractului  de vanzare cumparare.

4.4.Dupa finalizarea procedurii de licitatie si efectuarea comunicarilor prevazute in termenul stabilit prin O.U.G.nr.57/2019,  catre ofertantii necastigatori, respectiv   catre ofertantul  declarat castigator, pana la semnarea contractului de vanzare cumparare, care se realizeaza numai dupa implinirea unui termen de 20  de zile calendaristice de la realizarea  comunicarii mai sus mentionate, ofertantul declarat castigator are obligatia de constitui o garantie de 3% din pretul contractului fara T.V.A.

Dupa incheierea contractului de vanzare cumparare cu ofertantul declarat castigator ,garantia va fi restituita la solicitarea scrisa  a acestuia.

Garantia astfel constituita se pierde  în cazul ofertantului desemnat câştigător,  dacă acesta nu se prezintă în termenul limită prevăzut pentru încheierea contractului  de vanzare cumparare.

CAP.V. CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTELE

   5.1 .Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
   5.2. Ofertele se redacteaza in limba romana.
   5.3. Ofertele se depun la registratura Primariei comunei Floresti cu  sediul  in Comuna Floresti,sat Floresti,nr.604,Judetul Prahova, in  doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza de autoritatea contractanta, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora.
   5.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor autoritatii contractante;
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
5.5 Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
5.6. Oferta va fi depusa intr-un singur exemplar. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
5.7. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
5.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
5.9. Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii.
5.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
5.11. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
5.12. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
5.13.Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (15) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.
5.14.Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al licitatiei.
5.15 .In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
5.16. In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (15), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii contractante.
5.17. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
5.18.In cadrul comunicarii prevazute la alin.17 autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
 
5.19. In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1)-(17).
5.19
.Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului ,in scis cu confirmare de primire,nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.
5(20). Autoritatea contractanta poate sa incheie contractul numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la alin. (19).
5.(21). In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, autoritatea contractanta anuleaza procedura de licitatie.
5.(22). Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru prima licitatie.
5.(23) Cea de-a doua licitatie se organizeaza in conditiile prevazute la art. 336 alin. (1)-(12) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CAP.VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii :

a.­  vânzătorul  are  obligaţia  de  a  nu  tulbura  pe  cumpărător  în  exerciţiul  drepturilor rezultate din contractul de vânzare cumpărare.

b.­  de  asemenea,  vânzătorul  garantează  pe  cumpărător  că  bunul  vândut  nu  este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

c.­ vânzătorul nu răspunde de viciile aparente;

6.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii :

a.­  cumpărătorul  are  întreaga  responsabilitate  în  ceea  ce  priveşte  respectarea

legislaţiei în vigoare cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.

b.­  se obligă să achite preţul terenului   la  valoarea  adjudecată,  la  data  semnării  contractului  de vânzare­ cumpărare  în faţa notarului public.

c.­  să  plătească  cheltuielile  vânzării:  cheltuielile  propriu  zise  ale  actului,  taxele  de timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc.

d.­ să achite integral debitele  pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea contractului  de  vânzare­  cumpărare  şi  cele  care  decurg  după  încheierea  contractului de vânzare – cumpărare.

D.INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

7 (1). Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
7.  (2). Ofertele se redacteaza in limba romana.
7.  (3) .Ofertele se depun la registratura Primariei comunei Floresti, cu sediul in  Comuna Floresti,sat Floresti,nr.604,Judetul Prahova, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza de autoritatea contractanta, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora
7. (4). Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:

A.In cazul persoanelor juridice:

a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor autoritatii contractante,respectiv:
- actul constitutiv/statut  al societăţii – copie legalizata;
- certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului – copie legalizata;
-
certificat de atestare fiscala, eliberat de DGRFP, care să ateste că societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor – original ;
- certificat privind  taxele  şi  impozitele locale, care să ateste că societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor
– original ;
- c
ertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului/altele echivalente, eliberate cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizata (formulare - tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident)-original
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini:
chitanţa reprezentand contravaloarea documentatiei de atribuire-copie
d) dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie ( copie chitanta sau O.P in contul  RO 98TREZ5395006XXX004355 ,deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni)-copie
e)
împuternicire de participare în numele persoanei juridice(original) + copie dupa actul de identitate;

B.In cazul persoanelor fizice:
a) o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) certificat privind taxele  şi  impozitele locale, care să ateste că  ofertantul persoana fizica  nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor
– original ;
c) certificat de atestare fiscala
, eliberat de DGRFP, care să ateste că ofertantul persoana fizica  nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor – original
d)copie C.I./B.I ofertant;
e) procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin reprezentant, insotita de copie dupa cartea sau buletinul de identitate  al acestora
f) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini:
chitanţa reprezentand contravaloarea documentatiei de atribuire(copie)
g) dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie ( copie chitanta sau O.P in contul  RO 98TREZ5395006XXX004355 ,deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni).

7.(5). Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
 7. (6). Oferta va fi depusa intr-un singur   exemplar.Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
 7.  (7). Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
 
7.   (8). Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
7. (9). Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii.
7. (10) .Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
7.(11). Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
7. (12). Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
7. (13). Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (15) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.
7. (14). Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al licitatiei.
7. (15). In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
 7.  (16) .In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin.
(15), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii contractante.
7.(17). In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
7. (18) In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1)-(13).

E.INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE

8.1. Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare va analiza  conformitate ofertele cu prezentele instructiuni si documentatie de atribuire.Se are in vedere pentru declararea ofertei castigatoare criteriul ofertei cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar ,superior nivelului minim al pretului de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

În cazul în care 2 ofertanţi au ofertat acelaşi preţ, comisia de evaluare va solicita depunerea în plic închis a unei noi oferte financiare, în vedrea stabilirii ofertantului câştigător.In cazul in care si in aceasta situatie exista egalitate de oferta se va lua in considerare  criteriul capacitatii economico-financiara a ofertantilor. Contractul de concesiune se va incheia cu ofertantul declarat castigator.

F.INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE  ATAC

9.1. Litigiile apărute între părti, se vor soluţiona pe cale amiabilă.

9.2.(1) In caz contrar, soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vanzare -cumparare precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul proprietarului.

(3) Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.

G.INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

10.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii:

a.­  vânzătorul  are  obligaţia  de  a  nu  tulbura  pe  cumpărător  în  exerciţiul  drepturilor rezultate din contractul de vânzare cumpărare.

b.­  de  asemenea,  vânzătorul  garantează  pe  cumpărător  că  bunul  vândut  nu  este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

c.­ vânzătorul nu răspunde de viciile aparente;

10.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii :

a.­  cumpărătorul  are  întreaga  responsabilitate  în  ceea  ce  priveşte  respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.

b.­  se obligă să achite preţul terenului   la  valoarea  adjudecată,  la  data  semnării  contractului  de vânzare­ cumpărare  în faţa notarului public.

c.­  să  plătească  cheltuielile  vânzării:  cheltuielile  propriu  zise  ale  actului,  taxele  de timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc.

d.­ să achite integral debitele  pe care le are faţă de bugetul local până la încheiereacontractului  de  vânzare­  cumpărare  şi  cele  care  decurg  după  încheierea  contractului de vânzare – cumpărare.   

H.DISPOZITII FINALE

11. Prezenta Documentaţie de atribuire constituie anexa nr.1 la proiectul de hotarare al  Primarului comunei Floresti si se completează după caz, cu legislatia în vigoare referitoare la procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale. 

PRIMAR, SIMONA DAVID
SECRETAR GENERAL COMUNA, Jr.IOANA-RUXANDRA BUCUR
INSPECTOR cu atrib de ARHITECT SEF, Ing.CRISTINA BANESCU                                   

 

  

NR.11145/19.05.2023

REFERAT DE APROBARE

al  proiectului de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova  situat in Comuna Floresti,sat Floresti, tarlaua T7,  parcela A 127, cu nr.cadastral  25457 în  suprafaţă de 2.242 mp

 Motivele  de  ordin  legislativ,  economic,  financiar  şi  social  care  impun  vânzarea  unor imobile ­ terenuri sunt următoarele:
-prevederile art.
129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.b si ale art.139 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ”Consiliile locale hotarasc vanzarea,darea in administrare,concesionarea ,darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei ,orasului sau municipiului;
­-prevederile  art.354  din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,care stipuleaza urmatoarele:”(1).Domeniul prrivat al uniatatilor administrativ teritoriale este alactuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.
(2).Asupra acestor bunuri ,unitatile administrativ teritoriale au drept de proprietate privata.

-prevederile art.363 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,-Reguli speciale privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat- care stipuleaza urmatoarele:”Vanzarea bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale se face prin licitatie publica ,organizata in conditiile prevazute la art.334-346.si a celorlalte prevederi cuprinse  in articolul sus mentionat.

Terenul intravilan din tarlaua T 7, parcela A 127  in suprafata de   2.242 m.p., se afla situat  in   Comuna  Floresti, sat  Floresti,judetul Prahova si   este inscris in Cartea Funciara nr.25457 a Comunei Floresti,avand  Nr. Cad. 25457.

Terenul este inscris in inventarul domeniului privat al comunei Floresti.

Terenul a fost evaluat prin Raportul de Evaluare  nr.11.009/16.05.2023  intocmit  de   Evaluator autorizat EPI, Membru titular ANEVAR –Sirbu Madalina Elena, , la valoarea de 66.300 lei (exclusiv TVA).

Fata de cele mai sus mentionate supun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova  situat in Comuna Floresti,sat Floresti, tarlaua T7,  parcela A 127  cu nr.cadastral 25457  în  suprafaţă de 2.242 mp.

PRIMAR ,  SIMONA DAVID

 

 

NR.11.150/19.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova  situat in Comuna Floresti, sat Floresti, tarlaua T7  parcela A 127, cu nr.cadastral  25457 în  suprafaţă de 2.242 mp

 

Terenul intravilan din tarlaua T 7, parcela A 127  in suprafata de   2.242 m.p., se afla situat  in   Comuna  Floresti, sat  Floresti,judetul Prahova si   este inscris in Cartea Funciara nr.25457 a Comunei Floresti,avand  Nr. Cad. 25457.

Terenul este inscris in inventarul domeniului privat al comunei Floresti.

Terenul a fost evaluat prin Raportul de Evaluare  nr.11.009/16.05.2023  intocmit  de   Evaluator autorizat EPI, Membru titular ANEVAR –Sirbu Madalina Elena, , la valoarea de 66.300 lei (exclusiv TVA).

 Motivele  de  ordin  legislativ,  economic,  financiar  şi  social  care  impun  vânzarea  unor imobile ­ terenuri sunt următoarele :

­  prevederile art. 129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.b si ale art.139 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ”Consiliile locale hotarasc vanzarea, darea in administrare, concesionarea ,darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei ,orasului sau municipiului;

­  prevederile  art.354  din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ”care stipuleaza urmatoarele:”(1).Domeniul pivat al unitatilor administrativ teritoriale este alactuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.

(2).Asupra acestor bunuri ,unitatile administrativ teritoriale au drept de proprietate privata.

-prevederile art.363 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ”,-Reguli speciale privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat- care stipuleaza urmatoarele:”Vanzarea bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale se face prin licitatie publica ,organizata in conditiile prevazute la art.334-346  si a celorlalte prevederi cuprinse  in articolul sus mentionat.

Fata de cele mai sus mentionate propun adoptarea hotararii Consiliului Local prin care sa se aprobe urmatoarele:

-vanzarea  terenului intravilan ce apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova  situat in Comuna Floresti, sat Floresti, tarlaua T7  parcela A 127, cu nr.cadastral  25457 în  suprafaţă de 2.242 mp,prin licitatie publica.

 

                                          COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL,

INSPECTOR, ANA MARIA SIMESCU 

        

 

NR.11154/19.05.2023

 

AVIZ  

 Secretarul  General al Comunei Floresti, Judetul Prahova, abilitat prin dispozitiile art.243 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  , sa avizeze pentru legalitate proiectele de hotarari,  acorda AVIZ FAVORABIL proiectului de hotarare  privind  vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan ce apartine domeniului privat  al Comunei Floresti, Judetul Prahova  situat in Comuna Floresti,sat Floresti, tarlaua T7, parcela A 127, cu nr.cadastral 25457 , în suprafaţă de  2.242mp.

 

SECRETAR GENERAL COMUNA FLORESTI, Jr.IOANA- RUXANDRA BUCUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.