fbpx

Sinteza Raportului de inspecţie 11.04.-14.04.2022 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

   Sinteza Raportului de inspecţie 11.04.-14.04.2022 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

Image
Image

În perioada 11.04.-14.04.2022, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi a Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova au efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A.

Tematica de control a vizat :

- verificarea stadiului implementării prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- informarea publicului;

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea în teren a Instalaţiei HPM;

- obligaţiile operatorului conform cerinţelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 şi a legislaţiei conexe.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost următoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizată prin Ediţia 9/20.10.2021 a broşurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost întocmită cu respectarea prevederilor art.14 şi Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 şi a fost distribuită Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, Primăriei Ploieşti şi primăriilor  localităţilor riverane, unităţilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectuează lucrări în amplasament şi riverane amplasamentului), această ediţie este postata şi pe site-ul societăţii: www.petrotel.ro, secţiunea DOCUMENTE considerându-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat şi prezintă sursele unde pot şi obţinute informaţii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail şi număr de telefon la dispoziţia publicului;

- Până la data realizării controlului nu au fost înregistrate observaţii/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic şi nici în format scris.

- Planul de Urgenţă Internă se testează şi se evaluează prin exerciţii organizate de către operator, desfăşurarea exerciţiilor se execută în baza Graficului anual întocmit de responsabilul în domeniul managementului securităţii şi aprobat de către conducere. „Graficul de exerciţii de testare a Planului de Urgenţă Internă” pentru anul 2022 este transmis către ISUJ Prahova. Acesta, în aplicaţiile propuse cuprinde toate tipurile de riscuri (incendiu, explozie, emisii de gaze toxice etc.)

      Fiecare exercițiu a fost evaluat de personalul special desemnat în acest scop, pe baza unui Raportul întocmit după executarea fiecărui exercițiu.

- Societatea deţine Planul de Urgenţă Interna- Ediţia 6/august 2021 şi Raportul de securitate Ediţia 6/august 2021  întocmite de către IPROCHIM SĂ şi înaintate către autorităţile competente;

- Referitor la Controlul operaţional

În vederea exploatării în condiţii de siguranţă, la data controlului, operatorul are elaborate şi puse în aplicare proceduri şi instrucţiuni la nivelul întregului amplasament, care acoperă toate tipurile de acţiuni care se desfăşoară în mod curent în exploatarea obiectivului, cum ar fii:

           - accesul în amplasament;

           - exploatarea instalaţiilor, proceselor, echipamentelor;

           - situaţii de urgenţă.

- Referitor la verificarea în teren a Instalaţiei HPM:

- Au fost specificate modernizările aduse Instalaţiei HPM, s-a prezentat procesul tehnologic, constatându-se că s-a efectuat Analiza de risc şi s-a reactualizat Raportul de Securitate aferent instalaţiei HPM, Anexa 2, ediţie 2021 şi  Raportul de Securitate- volumul principal, ediţie 2021,  utilizându-se metoda HAZOP/PAAG, nivelul de risc al instalaţiei HPM a fost încadrat la nivel de risc acceptabil cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP), consecinţele producerii unui eveniment fiind mari (I 4), dar cu probabilitatea de aparitie- improbabil (F2).

- Mijloacele de siguranţă şi protecţie au fost funcţionale pe timpul controlului.

- În Rapoartele de serviciu verificate nu se constată înregistrări privind avarii/incidente, sunt menţionate defecţiuni care se regăsesc în documentele întocmite pentru repararea acestora;

- Din Registrul de Blânde reiese că un singur echipament tehnologic este blindat-pompa P4A- pompa nefuncţionala ridicată în vederea mentenanţei şi înlocuită în exploatare cu P4R;

- Se ţine evidenţa permiselor de lucru şi a permiselor de lucru cu foc în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Există proceduri operaţionale în caz de situaţii de urgenţă specifice operării instalaţiei HPM;

- Se efectuează exerciţii pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizaţiei, relizindu-se un audit scris în urma acestora, întocmit de fiecare dată după desfasuarea acestuia, în care se fac referiri la obiectivele şi scopul exerciţiului, punerea în aplicare a sarcinilor ce revin personalului operator, aprecieri privind funcţionare mijloacelor P.S.I., propuneri de măsuri pentru imbunatirea activităţilor dacă este cazul, precum şi termene de execuţie şi responsabili privind realizarea acestor masuri- în cazul exerciţiilor de la instalaţia HPM nu au fost formulate propuneri privind îmbunătăţirea activităţii;

- În instalaţia HPM :

           - nu s-au identificat cămine de canalizare, fără să fie asigurate împotriva apariţiei scânteilor mecanice;

           - pe timpul vizitei în instalaţie s-au identificat neconformităţi care au fost remediate pe timpul controlului;

- Conform „Documentaţiei privind protecţia la explozie-editia 2021, sunt identificate şi evaluate riscurile la explozie, documentaţie elaborată conform HG 1058/2006 (transpune Directiva 99/92/CE)  şi SR-EN 1127-1/2008 + SR EN 60079-10, 14, 17, 19-2007; în baza căreia a fost emis de către INSEMEX atestatul GANEx cu nr. GANEx. Sp. 2021.100-25.0231X.

- Sistemele de comunicaţii între instalaţiile Sectorului 1, precum şi între instalaţia HPM şi alte instalaţii din cadrul rafinăriei, SPSU, contractori, serviciul de pază se asigura prin: staţii radio emisie-recepţie, post telefonic fix, poştă electronică internă a rafinăriei, butoane de avertizare incendiu amplasate în zonă, conectate la centrală PSI a SPSU.

Operatorul efectuează auditul intern al sistemelor de management, documentat în procedura de sistem P – ŞI – 05: Audit intern şi audit extern, stabilit şi desfăşurat conform cerinţelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de cetificare şi audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS. Nu au fost reţinute neconformităţi la ultimul  audit intern  din data de 29.10.2021;

Au fost identificare elementele pentru securitate la instalaţia HPM acestea fiind prezente pe teren şi funcţionale iar pentru cele care sunt considerate elemente critice pentru funcţionarea în siguranţă li se acorda atenţie sporită din punctul de vedere al întreţinerii şi operararii acestea efectuându-se în baza unor proceduri, regulamente, instrucţiuni şi cărţi de operare documentate.

Accesul în obiectivul tehnologic al lucrătorilor se face numai după ce s-a efectuat instruirea în domeniile SSM – ŞU şi aceştia s-au echipat cu echipamentul individual de protecţie complet, conform regulamentelor, instrucţiunilor şi legislaţiei în vigoare.

S-au analizat măsurile stabilite în rapoartele de inspecţie anteriore, controlul finalizându-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării  documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control şi au fost formulate măsuri în vederea reducerii riscului şi de menţinere a acestuia la nivel acceptabil.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.