Sinteza Raportului de inspecție 20.09.-14.10.2021 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

Sinteza Raportului de inspecție 20.09.-14.10.2021 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

În perioada 20.09.-14.10.2021, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova și a Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A.

Tematica de control a vizat:

- verificarea stadiului implementării prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- informarea publicului;

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- componente ale SMS: control operațional și managementul schimbării, în conformitate cu ordinul comun MMAP-1178/19.07.2021, MAI-22209/20.07.2021, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului- 1143/22.07.2021;

- verificarea în teren a amplasamentului;

- obligațiile operatorului conform cerințelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 și a legislației conexe.

Sumarul constatărilor rezultate în urma controlului au fost următoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizată prin Ediția 8/27.04.2021 a broșurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost întocmită cu respectarea prevederilor art.14 și Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 și a fost distribuită Instituției Prefectului județului Prahova, Primăriei Ploiești și primăriilor  localităților riverane, unităților care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectuează lucrări în amplasament și riverane amplasamentului), cu mențiunea că se va distribui și asociațiilor de locatari și unităților de învățământ din zonele de planificare la urgență; această ediție este postată și pe site-ul societății: www.petrotel.ro, secțiunea DOCUMENTE considerându-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuală a informării publice a fost adoptată ca fiind ediția 7/27.11.2020 și prezintă sursele unde pot fi obținute informații suplimentare, persoane de contact respectiv adresă de e-mail și număr de telefon la dispoziția publicului;

- Până la data realizării controlului nu au fost înregistrate observații/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic și nici în format scris.

- Planul de Urgență Internă se testează și se evaluează prin exerciții organizate de către operator, desfășurarea exercițiilor se execută în baza Graficului anual întocmit de responsabilul în domeniul managementului securității și aprobat de către conducere. „Graficul de exerciții de testare a Planului de Urgență Internă” pentru anul 2021este transmis către ISUJ Prahova. Acesta, în aplicațiile propuse cuprinde toate tipurile de riscuri (incendiu, explozie, emisii de gaze toxice etc.)

Fiecare exercițiu a fost evaluat de personalul special desemnat în acest scop, pe baza unui Raport întocmit după executarea fiecărui exercițiu.

- Societatea deține Planul de Urgență Internă- Ediția 6/august 2021 și Raportul de securitate Ediția 6/august 2021  întocmite de către IPROCHIM SA și înaintate către autoritățile competente;

- În baza documentației au fost emise de către INSEMEX Petroșani – GANEX,  există emise atestatele pentru instalații aflate în zone potențial explosive (pentru instalații din arii periculoase Ex) examinate ,,in situ”;

- Referitor la Controlul operațional

În vederea exploatării în condiții de siguranță, la data controlului, operatorul are elaborate și puse în aplicare proceduri și instrucțiuni la nivelul întregului amplasament, care acoperă toate tipurile de acțiuni care se desfățoara în mod curent în exploatarea obiectivului, cum ar fi:

           - accesul în amplasament;

           - exploatarea instalațiilor, proceselor, echipamentelor;

           - situații de urgență.

- În ceea ce privește gestionarea și controlul ricurilor legate de echipamentul învechit din amplasament și de coroziune este aprobată prin decizie Grupul de Lucru pe Coroziune, scopul grupului fiind realizarea și adaptarea “Listei de bucle predispuse la coroziune”, gestionarea și controlul riscurilor legate de procesul de se realizează prin monitorizarea continuă a buclelor de coroziune și prin verificări realizate la revizia echipamentelor sub presiune (ISCIR) sau fără presiune (NON ISCIR).

- Operatorul are inventariate echipamentele din cadrul amplasamentului, în Regulamentele de funcționare ale instalatților, Capitolul 3. Utilejele tehnologice de bază și echipamentele de automatizare (Utilaje statice, utilaje dinamice) se regăsesc la Subacapitolul 3.9 sub forma de liste cu date tehnice, existând adoptate strategii și metodologii proprii de monitorizare și control a stării echipamentelor.

- Mentenanța și întreținerea elementelor critice ale instalațiilor, se fac în baza unor regulamente și Proceduri operaționale/instrucțiuni ale sistemului de management integrat implementat.

- Evidența asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere se ține prin documentația tehnică care se atașează la Cartea tehnică a echipamentului conform Prescripții tehnice ISCIR și prin Liste cu evidența reparațiilor la utilajele dinamice, statice, echipamente electrice și AMC care sunt ținute în sisteme electonice implementate la nivelul operatorului.

 - S-a verificat în teren prin sondaj unele sisteme de detecție/ semnalizare, limitare și stingere a incendiilor aferente fiecărei instalații tehnologice evidențiindu-se modul de funcționare a acestora.

- Există elaborate și operabile Instrucțiuni proprii privind modul de efectuare a instruirilor de Securitate și sănătate în muncă și a instructajului pentru situații de urgență. Instruirile se realizează periodic, conform graficelor de instruire periodică precum și suplimentar cu prevederile instrucțiunilor proprii, procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență.

-Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru fiind elaborate instrucțiuni proprii pentru realizarea lucrărilor. Permisele de lucru cu foc se țin sub formă de register, acestea regăsidu-se letric în fiecare instalație și se întocmește și Registrul de evidență a permiselor de lucru cu foc care se regăsește la Dispeceratul SPSU.

- Operaţiile de blindare şi cele de deblindare sunt consemnate în Registrul de evidență a operaţiilor de blindare/deblindare, acestea fiind regăsite în fiecare instalaţie tehnologică (prin sondaj s-a verificat registrul de blinde al Instalaţiei FCC-FG-CC). Registrul de blinde conţine pe prima pagină, menţiuni cu privire la situaţiile când este obligatorie blindarea;

- Pe parcursul anului 2020 s-a desfăşurat audit intern în toate compartimentele organizaţiei / toate procesele sistemelor de management, în perioada 19 – 30.10.2020 în baza Procedurii de Audit intern al Sistemelor de Mangement P-SI-05, ediţia 5/27.09.2017. În Raportul de audit s-au formulat observaţii şi recomandări, atât cu caracter general, cât şi specifice fiecărui sistem / fiecărui sector al organizaţiei, nefiind specificate neconformităţi.

- Referitor la Managementul pentru modernizere / managementul schimbărilor există elaborate şi implementate o serie de proceduri care prezintă metodologia de proiectare şi dezvoltare a produsului / procesului.

S-au analizat măsurile stabilite în rapoartele de inspecţie anteriore, controlul finalizându-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control şi au fost formulate măsuri în vederea reducerii riscului şi de menţinere a acestuia la nivel acceptabil.

Image