fbpx

ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITIE INTITULAT CONSOLIDARE, RESTAURARE, AMENAJARE INCINTĂ ȘI VALORIFICARE TURISTICĂ "SF. GHEORGHE VECHI", "CUVIOASA PARASCHIVA" SI CONSTRUIRE CENTRALA

Image
Image

Publicat in data de 14 septembrie 2017

ANUNT PARTICIPARE

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITIE INTITULAT CONSOLIDARE, RESTAURARE, AMENAJARE INCINTĂ ȘI VALORIFICARE TURISTICĂ "SF. GHEORGHE VECHI", "CUVIOASA PARASCHIVA" SI CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

Str. Arieș, Nr. 9, Municipiul Craiova, Jdeţul DOLJ

Parohia Sf. Gheorghe Vechi - unitate de cult, cu sediul social in Str. Arieș, Nr. 9, Municipiul Craiova, Judeţul Dolj, reprezentata legal de Preot Paroh Irimia Gheorghe Aurel, doreste sa achizitioneze servicii de consultanta in cadrul proiectului de investitie - Consolidare, restaurare, amenajare incinta si valorificare turistica “ Sf. Gheorghe Vechi”,”Cuvioasa Paraschiva” si construire centrala termica.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - (Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/2. Sau Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1)

Contractul de servicii de consultanta vizeaza urmatoarele servicii:

  • servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
  • consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie ;
  • servicii de consultanta privind managementul proiectului finantat.

Aceste servicii vor fi executate de catre ofertantul declarant castigator, atat la sediul social al acestuia, cat si la sediile sociale ale factorilor implicati in derularea acestui proiect.

Serviciile de consultanta solicitate se vor executa cu respectarea prevederilor nationale aplicabile domeniului de activitate patrimoniul cultural national, avand in vedere obiectul proiectului de investitie ce urmeaza a fi realizat de solicitant, acela de restaurare/conservare/ valorificare turistica monument istoric.

Durata de realizare a serviciilor de consultanta se va stabili in functie de durata Contractului de finantare incheiat intre Parohia Sf. Gheorghe Vechi si AMPOR/OI cu respectarea drepturilor si obligatiilor asumate de partile contractante.

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanta este de 250.000,00 lei fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de servicii de consultanta pretul contractului poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

  1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
  2. Pe piata au aparut anumie conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indiciilor de pret petru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din Str. Arieș, Nr. 9, Municipiul Craiova, Judeţul DOLJ. Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului (achizitorului) sau accesand urmatorul numar de telefon: 0725.442.698, persoana de contact – Preot Achim George Daniel.

Documentatia de atribuire (specificatiile tehnice) aferenta contractului de servicii de consultanta, ce trebuie avuta in vedere de ofertanti la realizarea ofertei, poate fi solicitata de la sediul social al solicitantului din Str. Arieș, Nr. 9, Municiul Craiova, Judeţul DOLJ.

Oferta depusa de operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire va respecta specificatiile tehnice si formalitatile solicitate de Parohia Sf. Gheorghe Vechi in documentatia de atribuire intocmita in vederea atribuirii contractului de servicii de consultanta.

Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 28 septembrie 2017 ora 12:00.

*Nota - Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

 

Image
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.